HUURVOORWAARDEN ROOMSELLER SHORT STAY BV - ROOMSELLER HOLDING BV

De Vakantiewoning is niet in het bezit van ROOMSELLER maar van een derde partij (“Huiseigenaar”).ROOMSELLER is de partij die de vakantiewoning beschikbaar stelt namens de Huiseigenaar waarbij de voordelen en risico’s voor de eigenaar zijn. ROOMSELLER heeft een overeenkomst met de Huiseigenaar die ons het recht geeft om de vakantiewoning te verhuren. Als de boeking betrekking heeft op de huur van een stationaire huisboot, gelden deze huurvoorwaarden samen met de speciale voorwaarden die gelden voor huisboten. De verhuur van de vakantiewoning waarbij  ROOMSELLER bemiddelt vindt altijd plaats op basis van de hieronder opgenomen voorwaarden, die samen met het huurcontract de huurovereenkomst (“Overeenkomst”) vormen. Reisagenten, websites en andere bemiddelaars kunnen geen afspraken maken die afwijken van de huurvoorwaarden van ROOMSELLER op de website. Wij raden u aan om ook gebruik te maken van de Help-sectie op onze website. Daar vindt u de antwoorden op een aantal praktische vragen. ROOMSELLER verkoopt geen pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen. Deze huurvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de verhuur van de vakantiewoning. De huurder stelt zich op de hoogte van de diensten die zijn opgenomen in de boekingsvoorwaarden van ROOMSELLER of via de portal / channel waar u heeft geboekt.

 Bijlagen bij de Huurovereenkomst zijn alleen geldig indien deze op schrift zijn gezet. Indien de huurder ervoor kiest om aanvullende prestaties te kopen of aanvullende prestaties ontvangt als extra, zoals kaartjes voor een zwembad, attracties en dergelijke, dan maken deze aanvullende diensten onderdeel uit van een aparte overeenkomst, afgesloten tussen u als huurder en de Huiseigenaar of de aanbieder van de aanvullende dienst/het aanvullende product en zijn niet gedekt door de onderhavige voorwaarden, die alleen de overeenkomst met ROOMSELLER betreffen.

INLEIDING

Voor aanvang van het verblijf in de vakantiewoning ontvangt de huurder een bewijs van huur, dat onder andere exacte instructies bevat voor het ophalen van de sleutel van de vakantiewoning. De huurder moet 18 jaar of ouder zijn op de dag van het boeken van de vakantiewoning. In geval van groepsreizen voor jongeren moet de huurder 21 jaar of ouder zijn op de dag van het boeken van de vakantiewoning.

1. HUURPERIODE

De doorslaggevende aankomst- en vertrektijden zijn via de portal / channel te vinden waar u heeft geboekt,  of in de huurdocumenten. De huurdocumenten bevatten informatie over wanneer en waar de sleutel kan worden verkregen en wanneer de vakantiewoning gereed is. De sleutel kan over het algemeen op een later moment worden opgehaald dan wordt vermeld op de huurdocumenten, mits er vooraf een afspraak is gemaakt over het later ophalen en de huurder eventuele overeengekomen vergoedingen betaalt. U dient de vakantiewoning altijd uiterlijk 11:00 u op de dag van vertrek te verlaten. De sleutel wordt alleen overhandigd als volgens de huurvoorwaarden de volledige huursom is voldaan en bij aankomst de huurovereenkomst en een identiteitsbewijs met foto kan worden overhandigd.

2. DE VAKANTIEWONING
2.1 Grootte en aard van gebruik van het huis en perceel: 
Tenzij anders overeengekomen met ROOMSELLER mag het huis uitsluitend voor vakantiedoeleinden worden gehuurd. Als ROOMSELLER of de Huiseigenaar vermoedt dat er handelingen plaatsvinden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met de richtlijnen van ROOMSELLER, met de openbare orde of met fatsoensregels, hebben ROOMSELLER en de Huiseigenaar het recht om zich toegang te verschaffen tot de vakantiewoning en hebben zij het recht om, als naar hun eigen oordeel dit inderdaad het geval blijkt te zijn, de overeenkomst op te zeggen en om de betreffende perso(o)n(en) per direct de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen zonder recht op terugbetaling van huur. De in m2 aangeduide grootte van het huis is berekend aan de hand van de buitenmaten van de fundering. Het is verboden om tenten of caravans e.d. op het perceel van de vakantiewoning te plaatsen. 2.2 Aantal personen: De vakantiewoning en de daarbij behorende grond mogen slechts bewoond worden (waarmee wordt bedoeld het overnachten – hoewel gasten overdag welkom zijn) door het, op het de website en het in de Overeenkomst aangegeven aantal personen, waarbij kinderen zijn inbegrepen, ongeacht hun leeftijd. Hiervan zijn uitgezonderd woningen, die de mogelijkheid kennen om een extra kind (jonger dan 4 jaar) mee te nemen zonder extra betaling. Informatie hierover is te verkrijgen bij het maken van de boeking en blijkt voorts uit de informatie over de woning die u kunt vinden op de website. Wordt het huis of de grond door meer personen bewoond dan maximaal is toegestaan, dan heeft ROOMSELLER of de Huiseigenaar het recht om zonder nadere aankondiging de personen die teveel zijn weg te sturen. Volgt de huurder een dergelijke aanwijzing niet binnen 12 uur op, dan wordt de Huurovereenkomst beëindigd en worden alle deelnemers verplicht met onmiddellijke ingang en zonder nadere toelichting de vakantiewoning te verlaten zonder enige restitutie. ROOMSELLER, bemiddelt hoofdzakelijk in vakantiewoningen voor gezinnen en koppels. Groepen jongeren, waaronder wordt verstaan minimaal zes personen, hoofdzakelijk jonger dan 21 jaar, dienen zich uiterlijk tegelijkertijd met het afsluiten van de huurovereenkomst als groep jongeren kenbaar te maken. ROOMSELLER of de Huiseigenaar heeft het recht om een groep af te wijzen en de Overeenkomst te beëindigen zonder terugbetaling van huur, indien de aanmelding als jongerengroepsreis niet bij de boeking heeft plaatsgevonden.
2.3 Huisdieren en allergie: In sommige vakantiewoningen zijn huisdieren niet toegestaan. ROOMSELLER noch de Huiseigenaar kan echter garanderen, dat er zich niet eerder huisdieren in de vakantiewoning hebben opgehouden, of dat de Huiseigenaar zelf huisdieren houdt. ROOMSELLER noch de Huiseigenaar aanvaardt aansprakelijkheid voor allergische reacties, met inbegrip van astmatische reacties, bij de huurder in vakantiewoningen.
2.4 Lawaai: Huurders kunnen ook in vakantieparken onverwacht worden blootgesteld aan lawaai als gevolg van bouwwerkzaamheden, buren, verkeer en dergelijke. ROOMSELLER noch de Huiseigenaar kunnen aansprakelijk worden gesteld voor lawaaihinder.
2.5 Internet: Internetverbinding / breedband wordt op verschillende manieren aangeboden, bijvoorbeeld via kabel, wifi etc. Internet is een extra dienst die door de Huiseigenaar wordt aangeboden en vanwege de eventuele haperingen die zich kunnen voordoen door onvoldoende dekking in het gebied waar het vakantiehuis zich bevindt en variabele datahoeveelheid en snelheid, kunnen ROOMSELLER en de Huiseigenaar niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht signaal, overbelaste antenne, kabelproblemen of andere problemen met dekking of kosten van data. Internet mag alleen door volwassenen worden gebruikt en het gebruik van het internet dient in overeenstemming te zijn met de relevante wetten.
2.6 Roken: Roken is niet toegestaan binnen in het vakantiehuis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit betekent echter niet dat er nooit in het vakantiehuis is gerookt. Voor het overtreden van dit rookverbod wordt u een bedrag van EUR 250,- in rekening gebracht.
2.7 Boot: Als de Huiseigenaar gratis een boot ter beschikking stelt, dan is de huurder als bruiklener aansprakelijk voor het gebruik van de boot, en hij is er aansprakelijk voor dat de wettelijk verplichte uitrusting aanwezig is bij gebruik van de boot. 

ROOMSELLER staat buiten

overeenkomsten over de huur van een boot en/of motor (van boot) van de eigenaar van de woning of van derden. Indien voor gebruik van de boot een wettelijk vaarbewijs of soortgelijk vereist is, is de huurder ervoor aansprakelijk dat een dergelijk bewijs wordt meegenomen en op verzoek wordt getoond. Alle personen, die de boot gebruiken, zijn verplicht om passende reddingsvesten te dragen. De huurder is er zelf aansprakelijk voor zich ervan te verzekeren, dat iedereen een reddingsvest gebruikt, en ROOMSELLER noch de Huiseigenaar zijn verplicht om reddingsvesten aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder kan er dus niet op rekenen dat in de vakantiewoning reddingsvesten voor alle gebruikers aanwezig zijn. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar mogen de boot alleen gebruiken in het bijzijn van volwassenen. Uit veiligheidsoverwegingen is de huurder verplicht om iedere aanwijzing van ROOMSELLER of de Huiseigenaar betreffende de boot op te volgen. Na ieder gebruik van de boot is de huurder verplicht om de boot op behoorlijke wijze achter te laten boven de hoogwaterlijn. Voor ongevallen of schade in verband met het gebruik van de boot kan ROOMSELLER noch de Huiseigenaar aansprakelijk worden gesteld.

2.8 Zwembaden, bubbelbaden of vergelijkbare faciliteiten: Als bij de vakantiewoning een zwembad hoort, dan is de huurder uit veiligheidsoverwegingen verplicht om iedere aanwijzing van Huiseigenaar of ROOMSELLER,  of parkregels op locatie betreffende het gebruik van het zwembad of bubbelbad dan wel de vergelijkbare faciliteit op te volgen. De huurder is zelf aansprakelijk voor het gebruik van het zwembad of bubbelbad dan wel de vergelijkbare faciliteit. Excessief gebruik van het zwembad of bubbelbad dan wel vergelijkbare faciliteit wordt niet aangeraden. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar mogen zich niet zonder toezicht van volwassenen in of bij het zwembad bevinden. 2.9 Stationaire huisboten: De huurder dient te voldoen aan de geldende nationale voorschriften en lokale, individuele regels die van toepassing zijn op het gebied waar de huisboot zich bevindt, aangezien het niet naleven hiervan een strafbaar feit kan zijn. De huurder is verplicht zich op de hoogte te stellen van de geldende regels en voorschriften bij aankomst in de huisboot, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwijdering van afval, het pompen van marine toiletten of het leegmaken van septische tanks, het afsteken van vuurwerk, het gebruik van open vlammen en het gebruik van barbecues, vissen, gebruik van waterski’s, windsurfers, jetski’s en dergelijke, zwemmen, duiken etc. Verdere informatie is beschikbaar in de huisboot.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle prijzen zijn vermeld in EUR (euro) per woning periode , tenzij anders vermeld. ROOMSELLER is in sommige gevallen verplicht om lokale belastingen te innen van de huurder voor de aankomst in het vakantiehuis en de prijzen zijn meestal inclusief van toepassing zijnde belastingen. Als het niet mogelijk is deze op te nemen in de prijs op het moment dat de boeking gemaakt wordt, dan is  ROOMSELLER  gerechtigd lokale belastingen additioneel door te belasten aan de huurder. De boeking is direct bindend, ongeacht de wijze waarop de boeking heeft plaatsgevonden. Wanneer de boeking van de huurder door ROOMSELLER is geregistreerd, stuurt ROOMSELLER de huurder een email met een bevestiging . Deze l bevat informatie over betalingen en de huurdocumenten kunt u downloaden. Het huurbedrag wordt door ROOMSELLER in één of twee termijnen in rekening gebracht (zie hieronder).

3.1 Bij boeking 56 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst of eerder geldt het volgende:
De eerste schijf, 25 % van de volledige huursom, is direct opeisbaar, en moet uiterlijk vier dagen na de boeking ontvangen zijn door ROOMSELLER, waneer deze boeking direct bij ons wordt gemaakt.

De tweede schijf, die de betaling van de overige 75 % betreft, is opeisbaar uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst en deze moet uiterlijk op dat tijdstip door ROOMSELLER ontvangen zijn.
3.2 Bij boeking later dan 55 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst geldt het volgende:

De volledige huursom is direct opeisbaar, en moet uiterlijk één dag na de boeking door ROOMSELLER ontvangen zijn. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen, wordt dit beschouwd als wanprestatie, waardoor ROOMSELLER zonder uitstel de aangegane Overeenkomst kan ontbinden, maar ROOMSELLER zal zo mogelijk de huurder hiervan op de hoogte stellen voor de ontbinding plaatsvindt. De ontbinding van de huurovereenkomst vrijwaart de huurder niet van de verplichting om huur te betalen; hierop zijn de regels betreffende annulering in punt 6 van toepassing. Indien niet anders is vermeld op onze website is de huursom exclusief verbruik van water, elektriciteit, olie, gas en dergelijke alsmede verwarming (waaronder evt. openhaard brandstof).

4. PRIJSVERHOGINGEN E.D.

In het geval van prijsverhogingen, verhogingen van belastingen of de invoering van nieuwe belastingen dan wel veranderingen van de wisselkoers heeft ROOMSELLER het recht de huurprijs proportioneel te verhogen.
In het geval van prijsverhogingen met betrekking tot verbruikskosten dan wel andere variabele kosten heeft ROOMSELLER het recht om de prijs van de betreffende kosten voor rekening van de huurder te verhogen. Indien de huurder hierom vraagt dient ROOMSELLER  hiervan het bewijs te overleggen. In geval van een wijziging in de valuta in het land waar het vakantiehuis is gelegen of als er een wijziging is in de valuta die ROOMSELLER gebruikt voor facturen betreffende het vakantiehuis in vergelijking met de op de website aangegeven valuta, zoals van toepassing is op de betaling van de huurder voor het vakantiehuis, kan de huur worden verhoogd, op elk moment nadat de Overeenkomst is afgesloten en voor het verblijf van de huurder in het vakantiehuis, voor hetzelfde percentage als de geldende valuta is gestegen sinds het aangaan van de huurovereenkomst. Deze omstandigheden geven de huurder niet het recht de boeking te annuleren.

A

6. ANNULERING/WIJZIGINGEN
6.1 
Een annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, en heeft pas werking vanaf de dag dat deze bij ROOMSELLER  bekend is geworden.

6.2.1 Indien er sprake is van een vakantiewoning voor meer dan 14 personen:

a. vanaf de boekingsdatum tot 60 dagen voor het betrekken van de woning 25% van de totale huursom.
b. vanaf 30 dagen voor het betrekken van de woning 100% van de totale huursom.
6.2.2 Voor overige vakantiewoningen is verschuldigd:

a. vanaf de boekingsdatum tot 60 dagen voor het betrekken van de woning 10% van de totale huursom, echter altijd minimaal EUR 75,
b. vanaf 60 tot 30 dagen voor het betrekken van de woning 25% van de totale huursom, echter altijd minimaal EUR 75,

c. vanaf 30 dagen voor het betrekken van de woning 100% van de totale huursom.
Indien ROOMSELLER geen schriftelijke annulering ontvangt, is 100% van de totale huursom verschuldigd, ook al wordt de verhuurde vakantiewoning niet gebruikt.
6.3 Indien de vakantiewoning opnieuw wordt verhuurd aan een andere partij en tegen de oorspronkelijke prijs kunnen de in punt 6.2.1.b en 6.2.2.c genoemde kosten worden gereduceerd tot 25% van de totale huursom, echter altijd minimaal EUR 150,-.
Kan de vakantiewoning niet opnieuw worden verhuurd, of wordt de vakantiewoning niet voor de oorspronkelijke prijs verhuurd, dan zijn de onder punt 6.2 genoemde kosten van toepassing.
6.4 Het beslissende tijdstip bij de in punt 6.2 en 6.3 genoemde dagen is de daaraan voorafgaande middernacht.
6.5 Indien een huurder een andere huurder in zijn plaats kan stellen, voor dezelfde periode en tegen dezelfde prijs, accepteert ROOMSELLER een naamsverandering tegen betaling van administratiekosten ten bedrage van EUR 75,- Mededeling hiervan aan ROOMSELLER dient schriftelijk plaats te vinden. De kosten vervallen, indien het voorval wordt omvat door de “Zekerheidsgarantie” van ROOMSELLER.

6.6.1 ROOMSELLER, accepteert, voor zover mogelijk, omboekingen van huurovereenkomsten tot de 30e dag voor het betrekken van de woning tegen administratiekosten ten bedrage van EUR 75,-. 

6.6.2 Indien na omboeking die aangepaste boeking later door de huurder wordt geannuleerd uit hoofde van punt 6, is de bepaling in zijn geheel van toepassing op die annulering, zij het zonder dat dit voor de huurder in lijn met punt 6.2 voordeliger is dan de situatie waarbij de huurder de oorspronkelijke Overeenkomst zou hebben geannuleerd ten tijde van de omboeking.
6.6.3 Iedere omboeking met betrekking tot de oorspronkelijke Overeenkomst vanaf de 30e dag voor het betrekken van de woning en later zal worden beschouwd als een annulering (zie de bovenstaande voorwaarden) die wordt gevolgd door een nieuwe boeking.

7. ENERGIE EN WATER

Het opladen van auto’s is alleen toegestaan als de vakantiewoning is voorzien van een laadstation. In de vakantiewoningen waar het energieverbruik bij de huurprijs is inbegrepen, worden de huurder wel kosten in rekening gebracht indien de huurder het laadstation wil gebruiken voor het opladen van een elektrische auto (zie de symbolen naast de beschrijving van iedere vakantiewoning). In vakantiewoningen, waar het energie/waterverbruik niet bij de prijs is inbegrepen (zie de symbolen bij iedere beschrijving van de woning), wordt een van tevoren vastgesteld bedrag per persoon aan wie de woning is verhuurd aangerekend, of er wordt bij het afhalen van de sleutel een elektriciteitsformulier/waterformulier overhandigd of deze ligt op een zichtbare plaats in de vakantiewoning. Hierop moet de meterstand direct na aanvang van de huurperiode worden ingevuld, of er nu sprake is van elektriciteit, stadsverwarming, geothermische verwarming, gas of en andere vorm van energie. De elektriciteitsmeter geeft geen decimalen aan, dat wil zeggen de meter geeft hele kWh aan. Ook eventuele rode cijfers zijn hele kWh. Aan het eind van de huurperiode bij vertrek lezen de huurder, de Huiseigenaar of de servicemedewerker van ROOMSELLER opnieuw de meterstand; deze registratie vormt de grondslag van de berekening van het elektriciteitsverbruik. De huurder betaalt voor het energieverbruik gedurende de gehele huurperiode, ook al heeft de huurder het vakantiehuis niet de gehele huurperiode gebruikt. In de periode van 1 november tot 31 maart zal de vakantiewoning verwarmd zijn tot circa 15 graden, vooropgesteld dat de boeking is gemaakt uiterlijk drie dagen voor de dag van aankomst. Voor vakantiewoningen in Denemarken geldt dat in de periode van 1 november tot 31 maart de meterstand van de huurder of Huiseigenaar doorslaggevend zal zijn, terwijl het de meterstand van ROOMSELLER is, die doorslaggevend zal zijn in de periode van 31 maart tot 31 oktober. Binnenzwembaden, die ter beschikking staan in de verhuurperiode zullen zijn verwarmd. Dit vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de hoge standaard van deze woningen. Om die redenen moet men rekening houden met extra energie uitgaven (elektriciteit, olie) voor de verwarming van het zwembad; een prijs, die zal variëren ten gevolge van onder andere seizoen, watertemperatuur en de grootte van het zwembad. Bij het betrekken van de vakantiewoning heeft het zwembad een temperatuur van circa 24 graden (echter niet van toepassing bij boeking minder dan drie dagen voor de dag van aankomst). Buitenzwembaden zijn normaal gesproken niet verwarmd en kunnen niet het hele jaar worden gebruikt. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de Help-sectie op onze website.

8. WAARBORGSOM EN VOORSCHOT VERBRUIKSKOSTEN

Op verzoek van ROOMSELLER of de Huiseigenaar behelst de Overeenkomst in bepaalde gevallen ook de betaling van een waarborgsom aan ROOMSELLER bij betaling van de huur dan wel het contant innen van de waarborgsom en/of betaling voor de verbruikskosten bij het overhandigen van de sleutels. Verbruikskosten dienen als zekerheid voor het energieverbruik en dergelijke. De waarborgsom dient als zekerheid voor de Huiseigenaar bij eventuele schades aan het gehuurde of bij het achterwege blijven van de eind schoonmaak of een gebrekkige eind schoonmaak, terwijl de voorschot betaling voor de verbruikskosten alleen als waarborg dient voor de betaling van deze kosten. Voor zover een waarborgsom wordt geïnd is de hoogte hiervan onder andere afhankelijk van de grootte van het huis, de faciliteiten en extra’s, zoals een roeiboot of motorboot, de duur van de huurovereenkomst, en voor welk doel de vakantiewoning wordt gehuurd.

Indien de huurder, naast de overeenkomst die is aangegaan met ROOMSELLER als bemiddelaar, rechtstreeks met de Huiseigenaar een Overeenkomst is aangegaan over huur van extra’s, bijvoorbeeld een buitenboordmotor, is het mogelijk dat door de Huiseigenaar van de huurder een extra waarborgsom wordt verlangd. De hoogte van de voorschot betaling voor verbruikskosten en de waarborgsom staan vermeld in de Overeenkomst en/of op onze website. Afrekening van de voorschot betaling voor verbruikskosten en de waarborgsom vindt plaats uiterlijk 4 weken na vertrek uit de vakantiewoning. Eventuele schades of een ontbrekende eind schoonmaak worden, vermeerderd met administratiekosten, afgetrokken van de terugbetaling van de waarborgsom. Mocht de waarde van de bovenstaande kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborgsom, of mochten de verbruikskosten groter zijn dan het geïnde voorschot, dan zal het meerdere aan de huurder in rekening worden gebracht.

Als er geen waarborgsom of voorschot voor de verbruikskosten in rekening is gebracht, wordt door ROOMSELLER, de Huiseigenaar dan wel hun vertegenwoordiger een factuur gestuurd voor schades, ontbrekende eind schoonmaak en verbruik na het einde van de huurperiode, tenzij hiervoor bij vertrek contant is betaald.

Wanneer er sprake is van een groep jongeren (zie 2.2), wanneer een groep uit meer dan 6 personen bestaat (anders dan families en koppels), wanneer een vakantiewoning voor meer dan 14 dagen wordt gehuurd of wanneer er sprake is van huur van de vakantiewoning voor andere doelen dan vakantie, dan zijn ROOMSELLER, de Huiseigenaar of diens vertegenwoordiger gerechtigd om een

9. EINDSCHOONMAAK

De huurder is verplicht om het huis opgeruimd en bezem schoon achter te laten. 

 Laat de vakantiewoning altijd zodanig achter als u het zelf zou willen aantreffen. Normaal gesproken kan de eind schoonmaak tegen betaling worden geboekt bij ROOMSELLER

 of bij de Huiseigenaar en het is de huurder niet toegestaan dit zelf door derden te laten uitvoeren.

Kosten wegens ontbrekende, gebrekkige eind schoonmaak of het rommelig achterlaten van het vakantiehuis worden bij de huurder in rekening gebracht.
Indien de eind schoonmaak bij de huur inbegrepen is of er een eind schoonmaak is besteld, dan vrijwaart dit de huurder niet van de verplichting om de afwas in orde te maken, de vaatwasser en de koelkast te legen, de oven en eventuele barbecue schoon te maken en om voor vertrek op te ruimen in en rond de vakantiewoning.

De Huiseigenaar of zijn vertegenwoordiger zijn, wanneer sprake is van een groep jongeren, (2.2), of wanneer een vakantiehuis anders dan voor vakantiedoeleinden wordt gehuurd, gerechtigd om een verplichte eind schoonmaak te eisen, en wanneer sprake is van verhuur voor meer dan 21 dagen gerechtigd om schoonmaak na 14 dagen te eisen en hierna na iedere week.

10. SCHADE

De huurder moet behoorlijk omgaan met het gehuurde en de huurder moet het gehuurde in dezelfde staat afleveren als bij de overdracht, met uitzondering van gewone verslechtering ten gevolge van slijtage of ouderdom. De huurder is ten opzichte van de Huiseigenaar aansprakelijk voor de schades aan de vakantie woning en/of de inboedel, die ontstaan gedurende de huurperiode, en die zijn toegebracht door de huurder zelf of door anderen, aan wie door de huurder toegang is verleend tot de gehuurde vakantiewoning. Indien de huurder aansprakelijk is voor kleine beschadigingen voor een bedrag tot maximaal EUR 135,-, dekt ROOMSELLER dit tot maximaal EUR 135,- per huurperiode, onder de voorwaarde dat de huurder voordat het vakantiehuis wordt verlaten, een schadeformulier invult en ondertekent of melding maakt op de achterzijde van het energieformulier en op voorwaarde dat de huurder geen borg heeft betaald, in welk geval ROOMSELLER de claim niet dekt. Bij schades voor een bedrag hoger dan EUR 135,- worden die schades niet door ROOMSELLER  gedekt. Schades aan de vakantiewoning of de inboedel, die ontstaan tijdens de huurperiode, moeten direct worden meegedeeld aan ROOMSELLER, de Huiseigenaar of zijn vertegenwoordiger. Een klacht van de Huiseigenaar als gevolg van schade die is ontstaan tijdens de huurperiode zal, ongeacht of indien het gebrek is aangemeld, of kan worden geconstateerd bij normale oplettendheid, moeten worden ingediend binnen de 4 weken te rekenen vanaf het einde van de huurperiode, tenzij de huurder frauduleus heeft gehandeld. ROOMSELLER en/of de Huiseigenaar voeren bij iedere huurders wisseling een huurders wisseling controle uit, waarbij gebreken en schade aan de vakantiewoning en/of de inboedel, evenals een eventuele ontbrekende of gebrekkige schoonmaak worden vastgesteld.

11. GEBREKEN, KLACHTEN EN REPARATIE

Het gehuurde wordt zonder gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de huurder bij overname van de vakantiewoning constateert dat er gebrekkig is schoongemaakt of dat er schade of gebreken aan de vakantiewoning zijn, dan moet de huurder hiervan direct melding maken, omdat anders wordt aangenomen dat het vakantiehuis zonder problemen aan huurder is geleverd en de huurder het recht verliest om een klacht over het probleem te melden. Klachten betreffende de schoonmaak dienen onmiddellijk te worden ingediend. Klachten betreffende schade of gebreken moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 72 uur na aanvang van de huurperiode of na constatering van een gebrek of schade worden gemeld. Klachten moeten worden gericht aan Huiseigenaar, zijn vertegenwoordiger of aan het plaatselijke servicebureau van ROOMSELLER. Voor contact met ROOMSELLER verwijzen wij naar de website van ROOMSELLER. Daar vindt u telefoonnummers en openingstijden. In dit verband is de huurder verplicht om de naam van de behandelend medewerker bij ROOMSELLER te onthouden. Klachten tijdens het verblijf kunnen niet via email worden ingediend.

De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om verergering van schade en gebreken te voorkomen en eraan mee te werken dat het verlies voor ROOMSELLER en de Huiseigenaar zo gering mogelijk zal blijven.
ROOMSELLER  en/of de Huiseigenaar hebben het recht om eventuele gebreken te verhelpen. De huurder is in geval van klachten verplicht om ROOMSELLER een redelijke termijn te gunnen om eventuele gebreken en schade te verhelpen of te repareren. Vertrek uit de vakantiewoning voor het einde van de huurovereenkomst zonder voorafgaande afspraak met ROOMSELLER is voor eigen rekening en risico van de huurder. De huurder riskeert daarmee de Overeenkomst niet te kunnen ontbinden wegens aanmerkelijke gebreken of geen recht te hebben op schadevergoeding of evenredige vermindering over de periode dat een gebrek de waarde van het gehuurde voor de huurder vermindert. Dit is het gevolg van het feit dat de huurder zelf het verhelpen of repareren van de eventuele schade of een eventuele verhuizing naar een andere vakantiewoning onmogelijk heeft gemaakt.

ROOMSELLER behoudt zich het recht voor om in verband met de klacht zo mogelijk en na beslissing van ROOMSELLER de huurder de mogelijkheid te bieden om naar een andere vakantiewoning te verhuizen van een overeenkomstige prijs en kwaliteit. Indien de gemelde klacht naar de mening van de huurder niet bevredigend is opgelost gedurende de huurperiode, zal dit voor verdere behandeling schriftelijk aan ROOMSELLER moeten worden meegedeeld, uiterlijk 14 dagen na het einde van de huurperiode.

Schriftelijke klachten dient u te richten aan: ROOMSELLER SHORT STAY BV ter attentie van: KL/02  Klantenservice, Keizerggracht 241/2, 1016 EA Amsterdam  of per mail aan info@roomseller.nl Een eventuele schadevergoedingsplicht omvat alleen directe economische schade. Voor indirecte schade (gevolgschade) of schade van niet-economische aard (immateriële schade) kunnen ROOMSELLER of de Huiseigenaar niet aansprakelijk worden gesteld.

12. ROOMSELLER SHORT STAY BV  ALS BEMIDDELAAR

De Vakantiewoning is niet in het bezit van ROOMSELLER maar van de Huiseigenaar. ROOMSELLER is de partij die de vakantiewoning beschikbaar stelt namens de Huiseigenaar waarbij de voordelen en risico’s voor de eigenaar zijn. Voor zover een boeking tegen de verwachting in niet uitvoerbaar blijkt door oorzaken die buiten de macht van ROOMSELLER liggen, bijvoorbeeld als gevolg van executoriale verkoop, wanprestatie van de zijde van de Huiseigenaar en dergelijke, is ROOMSELLER gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren tegen ogenblikkelijke terugbetaling van de reeds betaalde huur aan ROOMSELER. 

ROOMSELLER kan echter als alternatief zo mogelijk de

huurder ook een andere overeenkomstige vakantiewoning in hetzelfde gebied en voor dezelfde prijs aanbieden.

13. BEVOEGDE RECHTER

In geval van onenigheid zal de zaak aanhangig worden gemaakt in het rechtsgebied waarbinnen het vakantiehuis zich bevindt en worden behandeld naar de letter van de Nederlandse wet die, zoals door partijen overeengekomen op de overeenkomst van toepassing is.

14. OVERMACHT EN/OF ANDERE BUITENGEWONE GEBEURTENISSEN OF OMSTANDIGHEDEN
14.1 
Indien ROOMSELLER en/of de Huiseigenaar niet in staat is, dan wel significant gehinderd wordt, om zijn verplichtingen op basis van de Overeenkomst uit te voeren, door overmacht en/of andere buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden, waaronder in elk geval, maar niet gelimiteerd tot, oorlog, natuurrampen, vervuilings rampen, droogte, andere uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen, het (af)sluiten van grenzen of geografische regio’s, voedseltekorten en/of rationeringen, verkeersomstandigheden, verstoring van de handel in valuta, stakingen of uitsluitingen, en ongeacht of deze overmacht en/of andere buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden voorzienbaar waren op het moment dat de reservering werd geplaatst, kan ROOMSELLER en/of de Huiseigenaar de Overeenkomst annuleren en zal ROOMSELLER noch de Huiseigenaar aansprakelijk zijn voor het niet-nakomen van de Overeenkomst. Indien sprake is van overmacht en/of andere buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden heeft ROOMSELLER recht op vergoeding door de huurder voor alle gemaakte kosten, een en ander met een minimum van EUR 75, met inbegrip van boekingskosten die verband houden met de beëindiging van de overeenkomst.
14.2 ROOMSELLER noch de Huiseigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in omstandigheden welke niet te maken hebben met het vakantiehuis zelf, terwijl ROOMSELLER en de Huiseigenaar evenmin aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verminderd genot van het verblijf als gevolg van omstandigheden waaronder in elk geval, maar niet gelimiteerd tot, omstandigheden als wegwerkzaamheden of bouwwerkzaamheden in de buurt van het vakantiehuis, stroomuitval, de sluiting van winkels en faciliteiten en vergelijkbare omstandigheden inclusief veranderde openingstijden, veranderingen in de mogelijkheden om te gaan zwemmen, inclusief een verbod op zwemmen, verandering van visrechten en weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, overstromingen, bosbranden en droogte.
14.3 ROOMSELLER noch de Huiseigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor (gevallen van) een insectenplaag in het vakantiehuis of op het bijbehorende terrein, noch voor diefstal van, schade aan en/of vergelijkbare omstandigheden met betrekking tot de eigendommen van de huurder.

15. OVERIGE INFORMATIE
15.1 
Deze voorwaarden gelden niet voor de regels met betrekking tot het recht op annuleren. 15.2 Als de huurder een nadere schriftelijke overeenkomst aangaat met ROOMSELLER, die op een of meerdere punten afwijkt van de normale huurvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van de huurvoorwaarden van ROOMSELLER niettemin van toepassing.
15.3 De vakantiewoningen worden verhuurd in de volgorde waarin ze worden gereserveerd. 15.4 ROOMSELLER maakt een voorbehoud voor drukfouten en plaatsing van verkeerde afbeeldingen.
15.5 Alle informatie hebben wij te goeder trouw geprobeerd zo correct mogelijk weer te geven op onze website. Omdat de huizen eigendom zijn van de eigenaren is ROOMSELLER er niet verantwoordelijk voor als weergegeven informatie niet juist is doordat een eigenaar iets veranderd heeft zonder ons op de hoogte te stellen.
15.6 Ieder commercieel gebruik, waaronder het geheel of gedeeltelijk in druk overnemen dan wel het kopiëren van marketingmateriaal op de website of elders is verboden op grond van de toepasselijke wetgeving.

DE VERPLICHTINGEN VAN ROOMSELLER  IN VERBAND MET GEGEVENSBESCHERMING
Met betrekking tot gegevensbeschermings wetgeving is de gegevensbeheerder ROOMSELLER SHORT STAY BV Keizersgracht 241, 1016 EA AMSTERDAM The Netherlands  

Alle eventuele vragen met betrekking tot gegevensbescherming moeten schriftelijk worden ingediend middels een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@roomseller.nl

Wij verwijzen u naar ons gegevensbescherming voor informatie over de reden waarom en de wijze waarop wij de persoonlijke gegevens verwerken die u verstrekt in verband met een boeking enz. en uw rechten in verband hiermee.

UW VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET GEGEVENSBESCHERMING

In verband met uw verblijf in een vakantiewoning ontvangt u de nodige persoonlijke gegevens betreffende de Huiseigenaar en de vakantiewoning. U zult samenwerken met ROOMSELLER in verband met de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als onderdeel van uw verplichtingen zorgt u ervoor dat persoonsgegevens met voldoende beveiliging worden verwerkt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, en dat persoonlijke gegevens slechts gedurende een noodzakelijke periode worden bewaard.

© Copyright september 2023

Contact

Roomseller
Keizersgracht 241/2
1016 EA Amsterdam
+31 8506 00 072
info@roomseller.nl

Our company

Huurvoorwaarden